• Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się 4 września o godzinie 9:00 (klasy 2–5 Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia) oraz 10:00 (klasy pierwsze Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia).

      W zależności od warunków atmosferycznych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu szkoły albo w sali gimnastycznej.

     • Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

     • ​​​​​​Ogólne informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów

       

      Od 1 stycznia 2005 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży.

      Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

      Każda gmina organizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na jej terenie niezależnie od miejsca nauki i miejsca zameldowania.

      Charakter pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

      • stypendium szkolne (ustawowe)
      • zasiłek szkolny(losowy)

      Stypendium szkolne (ustawowe) może otrzymać uczeń:

      1. zamieszkały na terenie miasta Płocka,
      2. uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
      3. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
       • bezrobocie,
       • niepełnosprawność,
       • ciężka lub długotrwała choroba,
       • wielodzietność,
       • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
       • alkoholizm lub narkomania
       • rodzina jest niepełna,
       • inne zdarzenie losowe.

      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł (zgodnie z w § 1 pkt 1 ppkt b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

      Zgodnie z art. 8 ust. 3–13 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

      Do dochodu nie wlicza się:

      • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
      • zasiłku celowego,
      • pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnym, przyznawanej na podstawie
      • przepisów o systemie oświaty,
      • wartości świadczeń w naturze,
      • świadczenia przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
      • kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
      • dochodu z użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
      • świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania do żłobka,
      • dodatku energetycznego, osłonowego, węglowego, elektrycznego, z tyt. wykorzystania niektórych
      • źródeł ciepła,
      • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

      Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł (miesięcznie).

      Formy udzielania stypendium szkolnego:

      • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
      • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
      • całkowite lub częściowe porycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
      • pieniężna, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

      Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

      Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.480 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów — 2.232 zł).

      Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się m.in. po przekroczeniu przez ucznia limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ustalonego przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września br.

      Zasiłek szkolny (losowy) może otrzymać uczeń (niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego):

      1. zamieszkały na terenie miasta Płocka,
      2. uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
      3. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

      Zasiłek szkolny zależy od przedstawionej sytuacji, nie może przekroczyć 620 zł i może być przyznany w formie:

      • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
      • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

      Definicja pojęcia „zdarzenia losowego”

      „Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu — kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą
      przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.

      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

      Wzory wniosków dostępne będą od 4 września br. w szkołach, zarządzie jednostek oświatowych ul. 3 maja 16, III piętro lub na stronie www.zjoplock.pl

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     • Zapraszamy wszystkich uczniów na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023, które odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r.

      Klasy 1 i 2 Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia  na godz. 8:00 (sala gimnastyczna)

      Klasy 3 i 4 Technikum oraz 3 klasa Branżowej Szkoły I stopnia  na godz. 9:00 (sala gimnastyczna)

     • Memoriał im. Bernarda Szymańskiego w Piłce Nożnej

     • W dniu 12.06.2023 r. na boisku MDK „Orlik” w Płocku odbył się Memoriał im. Bernarda Szymańskiego w Piłce Nożnej, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych. W turnieju wzięło udział 6 szkół średnich. Reprezentacja „Elektryka” zajęła 3 miejsce. Naszą szkołę reprezentowali:

      Oliwier Matyaszek, Adam Więtczak, Kacper Dąbrowski, Szymon Bieńkowski, Jakub Nawrot, Filip Dorobek, Tymoteusz Grzegorowski, Kamil Kraśniewski, Dawid Sobek.

      Końcowa tabela turnieju:

      1. ZS Centrum Edukacji

      2. ZS Technicznych

      3. ZSZ im. MSC

      4. LO im. St. Małachowskiego

      5. ZS Budowlanych

      6. LO im. W. Jagiełły

      Opiekun grupy — Artur Kapela.

     • Zawody pływackie

     • W dniu 05.06.2023 r. na pływalni „Jagiellonka” odbyły się zawody pływackie Szkół Średnich — Licealiada w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej 2022/23.

      Uczniowie naszej szkoły wystartowali w konkurencjach indywidualnych w stylu dowolnym i grzbietowym.

      Karol Kukliński na dystansie 50 metrów z czasem 39,43 s zajął 3 miejsce w konkurencji chłopców stylem grzbietowym.

      Ponadto naszą szkołę reprezentowali: Oliwier Olczak, Igor Zarzycki, Jaromir Harkavenko oraz Jakub Czapski.

      Opiekun grupy: Artur Kapela.

     • „Elektryk” Złotą szkołą NBP

     • W dniu 31.05.2023 r. NBP ogłosił listę Złotych Szkół NBP. Z przyjemnością informujemy, że na liście znalazła się również nasza szkoła. Zespołowi, który bardzo ciężko pracował przez kilka miesięcy gratulujemy: A. Gortat, K. Żebrowski, K. Łopiński, J. Żurawski, P. Matczak, M. Sieciński. Koordynatorem projektu była p. Ewa Wiśniewska, z którą współpracowała p. A. Zagroba. Elektryk jest Złoty i jest liderem edukacji ekonomicznej.

     • OSEhero — warsztaty

     • W dniu 01.06.2023 r. klasa II TA i II TE uczestniczyła w warsztatach w ramach projektu OSEhero organizowanego przez NASK dotyczącego cyberbezpieczeństwa, a temat dotyczył głównie manipulacji i pracy na emocjach ofiar cyberprzestępców na przykładzie „Fake news”. Zajęcia poprowadził pan Dawid Łasiński, znany pod pseudonimem Pan Belfer nauczyciel z Internetu  (zdalne lekcje chemii) — panbelfer.pl.

      Warsztaty były szczególnie interesujące, a czas minął niezwykle szybko. Zajęcia zakończyły się quizem, który wygrał uczeń klasy II TE B. Wiśniewski.

      Pani Aleksandra Zagroba jedna z tworzących zespół OSEhero została szczególnie wyróżniona w programie i została ambasadorką projektu, a pozostali nauczyciele E. Wiśniewska, T. Wieteska, M. Kajkowski i P. Kuliński zostali liderami dbającymi o cyberbezpieczeństwo w szkole.

      Pani Zagrobie gratulujemy, zespołowi dziękujemy za pracę w projekcie i życzymy dalszych sukcesów.

     • Szlakiem początków państwa polskiego

     • 24 maja 2023 r. uczniowie „Elektryka” — z klas 1 TA, 1 TE, 2 TD wzięli udział w wycieczce edukacyjnej. Podążali drogą początków naszej Ojczyzny.

      Pierwszym miastem, do którego zawitaliśmy była Kruszwica — legendarna stolica Polski, gdzie twardą, tyrańską ręką rządził książę Popiel. Po rejsie jeziorem Gopłem, kroki uczniów skierowały się do Mysiej Wieży, gdzie zły książę dokonał swego żywota.

      Kolejny punkt naszej wycieczki to Strzelno — gdzie uczniowie zapoznali się z historią najstarszych romańskich świątyń w Polsce — Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny i Rotundę św. Prokopa. W Kościele podziwiali najstarsze zachowane romańskie kolumny, przedstawiające symboliczne postaci: kolumna południowa przedstawia postaci cnót, północna zaś wady i przywary. Kolumny były w średniowieczu podręcznikiem, mającym informować ludzi jak żyć w cnocie oraz jakich czynów i zachowań unikać by być dobrym człowiekiem i uzyskać zbawienie.

      Rotunda św. Prokopa to najlepiej zachowana świątynia romańska w Polsce, którą corocznie odwiedza rzesza turystów z Polski i zagranicy. Słynie z doskonałej akustyki — czego przykładem jest teledysk o Bolesławie Śmiałym.

      Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Romańskie, dotyczą bogatej historii zakonu norbertanek. Zbiory zebrane w muzeum zaliczamy do największych w Polsce zbiorów rzeźby romańskiej.

      Kolejnym etapem wycieczki było Gniezno — pierwsza historyczna stolica Polski. Tu uczniowie zwiedzali Bazylikę prymasowską Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie. W podziemiach Katedry widzieli zachowane pozostałości romańskiej katedry, barokową konfesję św. Wojciecha, gdzie znajdują się relikwie patrona Polski.

      Nie zapomnieliśmy także o najcenniejszym zabytku romańskim, znajdującym się w Katedrze — Drzwiach Gnieźnieńskich — Drzwi Królewskie, które przedstawiają życiorys św. Wojciecha.

      Podziwialiśmy także  panoramę Gniezna z tarasu widokowego z wieży katedralnej, aby dostać się na taras trzeba było pokonać 239 schodów. Było warto!!!


      Zmęczeni, ale zadowoleni, z nowymi wspomnieniami i informacjami wróciliśmy do Płocka.

     • Kolejny sukces w konkursie historycznym!

     • W dniu 26 kwietnia 2023 r. nasi uczniowie Szymon Kęsy i Bartosz Śmigielski wzięli udział w Konkursie wiedzy o historii politycznej II RP z uwzględnieniem postaci Wojciecha Korfantego.

      Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy o historii Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Podniesienie świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia i zapoznanie z działalnością W. Korfantego, który jest jednym z patronów 2023 roku.

      Uczniowie zajęli drugie miejsce!

      Organizatorem przedsięwzięcia była Posłanka na Sejm RP pani Elżbieta Gapińska.

      W czasie uroczystości miejskich w Dniu Flagi 2 maja 2023 roku na Rynku uczniowie odebrali nagrody z rąk Posłanki i Prezydenta Miasta.

      Gratulacje!

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas Technikum

     • W piątek 28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów ostatnich klas Technikum. Ten szczególny dzień rozpoczął się dla przyszłych absolwentów spotkaniem przy Dzwonie Pokoju z Prezydentem Miasta Płocka panem Andrzejem Nowakowskim. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy tegoroczni maturzyści z pozostałych płockich szkół średnich.

      Pożegnalną uroczystość szkolną dla swych starszych kolegów przygotowali uczniowie klas drugich. W okolicznościowej scenerii Dyrekcja Szkoły wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyła uczniom świadectwa ukończenia Technikum. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz swoimi innymi sukcesami wpisali się w historię Szkoły otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrody indywidualne (ufundowane przez Orlen Serwis) dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zawodzie Technik Elektryk wręczył Członek zarządu ds. bezpieczeństwa w firmie Orlen Serwis Pan Przemysław Iwan.

      Uroczystość zakończenia nauki dla absolwentów Technikum została zwieńczona przez część artystyczną oraz ciepłe przemówienie żegnające absolwentów.

      Będziemy ich wspominać, życzymy sukcesów oraz szczęścia. Na pamiątkę zostały zdjęcia, które uzupełniają tę relację.

     • Trzydniowa wycieczka szkolna do Trójmiasta

     • W dniach 24.04.2023–26.04.2023 odbyła się wycieczka szkolna do Trójmiasta. Program wycieczki obejmował Grunwald (zwiedzanie pola bitwy i muzeum z przewodnikiem), Sopot — przejście przez Monciak, Port Gdynia, Kamienna Góra, Gdańsk (stare miasto, Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej), Mierzeja Wiślana oraz Zamek w Malborku. Uczniowie mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Marynarza w Gdyni.

      W wycieczce brała udział młodzież z klas: 2TD, 2TE, 2TF i 1TF. Organizatorem i kierownikiem wycieczki była Katarzyna Siemieniako, opiekunami byli: Ida Petera, Paweł Kowalski oraz Piotr Kuliński.

      Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z historią Polski w miejscach odpowiadających ważnym wydarzeniom z kart dziejów Rzeczypospolitej Polskiej (charakter dydaktyczno-edukacyjny).

     • Lekcja biblioteczna

     • ​​​​​​W czasie lekcji bibliotecznej 20.04.2023 r. uczniowie klasy 3TBCF mogli zobaczyć cenne zabytki piśmiennictwa polskiego i europejskiego ze zbiorów specjalnych Biblioteki im. Zielińskich TNP, m.in. takie jak:​​​​

      • Rękopiśmienna pergaminowa karta z Mszału z XIII wieku;
      • Inkunabuł z XV wieku czyli dzieło: Antoninus Florentinus, Summa theologica, Norymberga 1486, pochodzące z oficyny A. Kobergera;
      • Miechowita Maciej, Chronica Polonorum,  Kraków 1521 r. (reprint), dzieło przedstawiające pierwsze drukowane podobizny władców Polski;
      • Kopernik Mikołaj, De revolutionibus orbium coelestium, libri VI, Norymberga 1543 r. (reprint), oryginał przechowywany w skarbcu to najdroższy starodruk w zbiorach Biblioteki;
      • Kromer Marcin, Polonia sive de origine et rebus gestis polonorum…, Kolonia 1589 r., egzemplarz z rozkładaną mapą Rzeczypospolitej autorstwa W. Grodeckiego;
      • Długosz Jan, Historia Polonica…, Dobromil 1615 r., pierwodruk;
      • Siemienowicz Kazimierz, Artis magnae artilleriae…, Amsterdam 1650 r., druk zawierający ryciny z pionierskimi projektami rakiet autorstwa Siemienowicza;
      • Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny czyli Akademia wszelkiej scyencyi pełna…, Lwów 1745–1746, pierwsza w Polsce encyklopedia popularna;
      • Biblioteczka podróżna, Paryż 1801–1807, miniaturowe wydania dzieł klasyki francuskiej zamknięte w kasecie o kształcie szafy bibliotecznej — rzadkość, tylko cztery egzemplarze w Polsce, w tym jeden w zbiorach TNP;
      • Modlitewnik z wydrukowaną modlitwą Ojcze nasz w 7 językach świata — najmniejsza książeczka w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich i z pewnością także w Płocku.

      Prezentacji dóbr kultury dokonała pani Agnieszka Ciechomska — kierownik Archiwum i Biblioteki im. Zielińskich TNP.

      Pokaz odbył się w murach najstarszego z istniejących towarzystw naukowych w Polsce.

      Dziękujemy za to wyjątkowe doświadczenie.

     • Wyjazd do Torunia

     • 27 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe do Torunia. Brali udział w wykładzie interaktywnym w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prowadzonym przez prof. Grzegorza Karwasza wybitnego polskiego naukowca.

      Według Arystotelesa fizyka to nauka o naturze, czyli o tym co da się dotknąć i doświadczyć. Dlatego wykład zatytułowany „Niech to piorun trzaśnie” był serią wielu doświadczeń, w których uczestniczyli uczniowie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się eksperymenty z elektryczności i elektrostatyki wykorzystujące maszynę elektrostatyczną. Młodzież przekonała się, iż ciało ludzkie jest dobrym przewodnikiem prądu. Profesor zbudował żywą baterię z kilku osób, która przewodziła prąd o napięciu kilku woltów, czyli wystarczającym do naładowania telefonu komórkowego. Spektakularna była również kula plazmowa, w której w rozrzedzonym powietrzu tańczą sznury plazmy. O tym, że płynie tam prąd elektryczny świadczyły przybliżone do niej neonówki, które zaczęły świecić.

      Zwiedziliśmy również Toruń — Średniowieczny Zespół Miejski wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

      W związku z tym, że 2023 rok obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika, odwiedziliśmy także Dom Mikołaja Kopernika. Średniowieczny układ wnętrz i ich wystrój z okresu od XV do XVIII wieku, dekoracje malarskie,  pamiątki po astronomie i jego rodzinie wzbudziły zainteresowanie uczniów. Obejrzeliśmy również film 4D „Wszechświat”.

     • Finał Olimpiady Zwolnieni z teorii

     • W okresie listopad–marzec uczniowie Technikum nr 2 wykonywali pracę w trzech grupach projektowych realizując zagadnienia społeczne w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii. Dwa projekty „Elektryk na pompie” i „Psycholodzy dla młodych” uzyskały powyżej 4500 punktów co zakwalifikowało je do ścisłego finału konkursu.

      21 kwietnia odbyła się gala finałowa Olimpiady Zwolnionych z teorii, w której uczestniczyli realizatorzy w/w projektów w składzie: Jakub Kamiński, Sebastian Błaszczyk, Bartosz Dolny, Stanisław Czerniejewski, Wiktor Jeziak, Jakub Grzelak, Mateusz Kędra, Adam Krajewski, Łukasz Zagórski z klasy 4TEP, Kornel Łopiński, Krzysztof Żebrowski z klasy 3TBCF i Cezary Litkowski z klasy 2TA.

      Zwieńczeniem uroczystości było rozdanie nagród, gdzie nasz projekt „Psycholodzy dla młodych” otrzymał BRĄZOWEGO WILKA. Natomiast nasza szkoła w RANKINGU SZKÓŁ ZWOLNIENI Z TEORII 2023 na 411 placówek zajęła w Polsce 34 miejsce, a w województwie mazowieckim 9.

      Opiekunkami zespołów uczniowskich były: Ewa Wiśniewska i Aleksandra Zagroba. Wszystkim uczniom szczerze GRATULUJEMY. Jeżeli macie fajne pomysły, chcielibyście rozwijać swoje kompetencje społeczne, przywódcze, zdobyć międzynarodowy certyfikat, a w przyszłości super pracę i przy tym robić coś dobrego dla społeczności szkolnej, lokalnego, regionu płockiego, a może i kraju, to zachęcamy do wejścia na platformę zwolnienizteorii.pl/ i zapoznanie się z regulaminem olimpiady.

     • „Lekcja prawa” z UWSP

     • Jedna z podstawowych zasad prawa mówi, że „Ignorantia iuris nocet” — „nieznajomość prawa szkodzi” dlatego warto poszerzać swoją wiedzę.
      31 marca 2023 r. odbyła się w „Elektryku” wyjątkowa lekcja — „Lekcja prawa”. Zajęcia te przeprowadzone zostały przy współpracy z Uniwersytetem SWPS.
      Lekcję poprowadziła Pani profesor Teresa Gardocka — prawniczka, specjalistka w zakresie prawa i postępowania karnego.

      Oczywiście temat lekcji dotyczył prawa, a dokładnie jego jednej gałęzi — prawa karnego.
      Pani profesor w niezwykle atrakcyjny i przystępny sposób przekazała uczniom „Elektryka” najważniejsze i najpotrzebniejsze wiadomości dotyczące prawa karnego.
      Pani profesor Teresa Gardocka zainteresowała naszych uczniów podstawami prawa, skupiając się na zagadnieniach związanych z młodymi ludźmi. Przybliżyła nam zagadnienia przestępstwa i wykroczenia, a także sankcje jakie za nie grożą. Ważnym elementem wykładu był aspekt odpowiedzialności prawnej nieletnich, który szczególnie zwrócił uwagę młodzieży.

     • Życzenia

     • Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości Świąt Wielkanocnych składa Dyrektor ZSZiMSC w Płocku — Krzysztof Podraska

     • Poznań Moto Show 2023

     • 31 marca 92 uczniów i 7 opiekunów uczestniczyło w targach motoryzacyjnych Poznań Moto Show 2023. Targi to wielka atrakcja nie tylko dla koneserów i miłośników motoryzacji, ale także dla uczniów, którzy mają możliwość dowiedzenia się o aktualnościach z branży motoryzacyjnej. Stanowią okazję do połączenia przyjemnego z pożytecznym — dobrej zabawy i poznania nowości na rynku. Głównym celem wycieczki była: integracja uczniów z klas technicznych i branżowych, rozwijanie wiedzy i zainteresowań młodzieży z zakresu motoryzacji, zapoznanie się z nowościami z branży motoryzacyjnej i mechanicznej, zapoznanie się z ofertą producentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach. Uczniowie uczestniczyli w pokazach zręcznościowych: stunt motocyklowy, motogymkhana oraz drift/drift taxi. Czekamy na targi w przyszłym roku.

     • Zbiórka elektrośmieci

     • PRZYNIEŚ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

      Zbiórka sprzętu odbywa się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku na parkingu z tyłu szkoły w godzinach 8:00–13:15.

      Co zbieramy?

      Sprzęt RTV, AGD, komputery, telewizory, pralki, lodówki, kuchenki, radia, miksery, suszarki, itp.

     • Dzień otwarty

     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych (wraz z opiekunami) zainteresowanych nauką w naszej szkole na „Dzień otwarty” 21.04.2023 roku — zaczynamy o godzinie 13:00.