• Baner zawierający od lewej logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

    Szkoła Nowoczesnych Technologii


    Czas trwania projektu: 24 miesiące
    Data rozpoczęcia: 2020-10-01
    Data zakończenia projektu: 2022-09-30

    1. Nazwa programu, priorytetu, działania i budżet projektu:

    Projekt został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
    Całkowity budżet projektu w EUR: 150000,00 EUR
    Całkowity budżet projektu w PLN: 639435,00  PLN

    2. Opis organizacji przyjmującej:

    EuroMind jest międzynarodową firmą doradczą i szkoleniową specjalizującą się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego z siedzibami w Andaluzji — w Sewilli, Ubedzie i Maladze w Hiszpanii. Jest organizacją zapewniającą szkolenia, noclegi, wyżywienie, program kulturowy. 

    EuroMind jako organizator szkoleń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów techników i szkół zawodowych, wizyty obserwacyjno-studyjne, seminaria, warsztaty poświęcone różnym stylom życia i zwyczajom panującym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego poszukiwania pracy na terenie UE. EuroMind promuje i realizuje szkolenia dla nauczycieli oraz organizuje dla uczniów i absolwentów staże zawodowe oraz dodatkowe zajęcia w ramach wymiany.

    3. Opis projektu:

    Planuje się zorganizować 4 wyjazdy uczniów na staże zagraniczne. Staże uczniów będą trwały dwa tygodnie i odbędą się w następujących terminach:

    Wyjazd 1

    19  pełnoletnich uczniów w zawodzie technik elektryk z klas trzecich i czwartych oraz z Branżowej Szkoły I stopnia wyjedzie na praktyki do Sewilli w terminie 09-10-2021 – 23-10-2021. Odbędą tam staż zagraniczny (10 dni po 6 godzin każdego dnia szkolenia) na temat „INTELIGENTNY DOM SOLARNY/FOTOWOLTAIKA”. Miejsce praktyk to szkoła SAFA Nuestra Señora de Los Reyes w Sewilli.

    Wyjazd 2

    20 uczniów w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk z klas drugich i trzecich wyjedzie na praktyki do Malagi
    w terminie 26-03-2022 – 09-04-2022. Odbędą tam staż zagraniczny (10 dni szkolenia po 6 godzin każdego) dnia na temat "RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA — PROGRAMISTA IT". Miejsce praktyk to firma 3 in-Tech w Maladze.

    Wyjazd 3

    20 uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych z klas  trzecich i czwartych oraz z Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych wyjedzie na praktyki do Sewilli w terminie 16.04.2022 r. –30.04.2022 r. Odbędą tam staż zagraniczny (10 dni szkolenia po 6 godzin każdego dnia) na temat „KONSTRUKCJA POJAZDU E-BUGGY”.  Miejsce praktyk to szkoła Colegio Salesiano Santísima Trinidad w Sewilli.

    Wyjazd 4

    19  uczniów w zawodzie technik elektryk z klas drugich i trzecich oraz z Branżowej Szkoły I stopnia wyjedzie na praktyki do Sewilli w terminie 18.06.2022 r. – 02.07.2022 r. Odbędą tam staż zagraniczny (10 dni szkolenia po 6 godzin każdego dnia) na temat „KONSTRUOWANIE I PROGRAMOWANIE DRONÓW”.  Miejsce praktyk to firma Dronetools w Sewilli.

    Uczniowie odbędą też wizyty studyjne w firmach powiązanych z sektorem. Poznają tam zasady funkcjonowania takich firm i procesy produkcji.

    4. Cel projektu:

    Celem głównym stażu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i zdobycie nowego praktycznego doświadczenia, wzrost poziomu i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych.

    Mobilność uczniów  ma na celu również:

    • podwyższenie jakości pracy szkoły,
    • zaspokojenie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich i biedniejszych rodzin,
    • podniesienie motywacji uczniów do nauki poprzez zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego,
    • przygotowanie do podjęcia pracy w wykonywanym zawodzie,
    • lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy,
    • lepsze wyniki uczniów w zewnętrznych egzaminach zawodowych,
    • podniesienia umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów, co wpłynie na przełamanie barier językowych i praktyczne wykorzystanie języka branżowego w przyszłym życiu zawodowym,
    • podniesienia poziomu zdawalności egzaminów zawodowych,
    • propagowania idei uczenia się przez całe życie, pobudzenia potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego
     w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
    • lepszego rozumienie praktyk, polityk i systemów edukacyjnych w różnych krajach europejskich przez kadrę,
    • doskonalenie modelu uczenia się i nauczania poprzez obserwację procesu uczenia się i nauczania w innych krajach oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk  na terenie szkoły.


    Projekt odpowiada celom szczegółowym zawartym w programie rozwoju szkoły i Europejskiego Programu Rozwoju.

    5. Grupa docelowa:

    W projekcie weźmie udział młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku. Planuje się 4 wyjazdy (2 wyjazdy po 19 uczniów i 2 wyjazdy po 20 uczniów) — razem 78 uczniów. Każda grupa będzie miała dwóch opiekunów.

    Programem objęci są uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia o następujących profilach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik teleinformatyk. 

    6. Certyfikaty:

    Wszyscy z uczestników projektu, którzy nabędą w czasie trwania stażu umiejętności założone w programie praktyk otrzymają dokumenty:

    • Europass Mobilność w języku polskim i angielskim i dokumenty ECVET, które są dokumentami opisującym kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas zorganizowanego pobytu (zwanego europejską ścieżką kształcenia)
     w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych lub szkoleniowych.
    • Certyfikaty uczestnictwa w stażu podpisane przez reprezentanta organizacji przyjmującej i pośredniczącej podpisane przez mentora/ opiekuna stażu z indywidualną opinią o praktykancie w języku polskim i angielskim.


    7.  Świadczenia — wszystkie koszty pokrywa szkoła:

    • Podróż w obie strony odbędzie się samolotem.
    • Podróż w obie strony na lotnisko w Krakowie lub Warszawie autokarem.
    • Transport z lotniska w Sewilli lub Maladze do miejsca zamieszkania.
    • Na miejscu noclegi oraz  trzy posiłki dziennie.
    • Kurs języka angielskiego i angielskiego zawodowego, w wymiarze 20 godzin na terenie naszej szkoły, kurs języka hiszpańskiego i przygotowania kulturowego w wymiarze 10 godzin lekcyjnych oraz zajęcia z pedagogiem i zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.
    • Bilety na przejazdy komunikacją miejską.
    • Wycieczki jednodniowe do ciekawych miast Hiszpanii i Portugali: Malaga, Cordoba, Granada, Faro, Tavira, Aracena.
    • Zwiedzanie Sewilli.
    • Dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia.


    8. Zasady rekrutacji:

    Jako kryterium wyboru będą brane pod uwagę wyniki w nauce i zachowanie. System oceniania w szkole to oceny 1–6. Uczeń uzyska tyle punktów jaką ma ocenę z przedmiotu, a więc: ocena celująca — 6 pkt., bardzo dobra — 5 pkt., dobra — 4 pkt., dostateczna — 3 pkt., dopuszczająca — 2 pkt., niedostateczna — 1pkt.

    W rekrutacji do wyjazdu 1 na staż będą brane pod uwagę następujące przedmioty z klasyfikacji końcowo rocznej z roku szkolnego 2020/2021, a do  wyjazdu 2, 3 i 4 z klasyfikacji śródrocznej roku szkolnego 2021/2022:

    • język angielski i angielski zawodowy — max. 6 pkt.
    • średnia ocen z przedmiotów zawodowych razy dwa — max. 12 pkt.
    • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących — max. 6 pkt.
    • ocena z zachowania — max. 6 pkt. (poprawne — 3 pkt., dobre — 4 pkt., bardzo dobre — 5 pkt., wzorowe —
     6 pkt.).


    W sumie można uzyskać 30 punktów. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do wyjazdu na staż zagraniczny. Ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji. Uczniowie, którzy brali udział w poprzednim projekcie z programu POWER nie są brani pod uwagę.