• Samorząd Uczniowski

    Zespołu Szkół Zawodowych
    im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku

     

    Przewodniczący

    Nikodem Patentas

    Zastępca

    Nikodem Berliński

    Skarbnik

    Dawid Kociołek

     

    Opiekunowie

    Ida Petera

    Anna Żebrowska

    Anna Mielczarek-Gomoła

     

    Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    1. Samorząd uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
    2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu Uczniowskiego jest Samorząd Klasowy składający się z 3 osób: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
    3. Wszyscy członkowie Samorządów Klasowych tworzą Samorząd Szkolny.
    4. Zebranie plenarne Samorządów Klasowych wybiera spośród siebie Samorząd Szkolny, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz i przedstawiciele istniejących w szkole sekcji S. U.
    5. Wyborów Samorządowych Klasowych dokonuje się raz w roku szkolnym, kadencja Samorządu Szkolnego trwa 2 lata. W miarę potrzeb mogą być dokonywane wybory uzupełniające, w przypadku, gdy wybrani przedstawiciele Samorządu szkolnego nie wywiązują się z nałożonych na nich zadań, wybory mogą odbyć się przed upływem kadencji na wniosek co najmniej 5 Samorządów Klasowych lub Rady Pedagogicznej.
    6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrekcji szkoły opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
     • prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
     • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
     • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między nauką, a możliwością rozwijania i zaspakajanie własnych zainteresowań,
     • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem,
     • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
     • prawo do czynnego opracowywania wewnętrznych regulaminów szkolnych,
     • prawo do uczestniczenia w otwartych zebraniach Rady Pedagogicznej.
    7. Samorząd Uczniowski dbając o dobrze rozumiane interesy społeczności uczniowskiej i poszczególnych jej członków może udzielić poręczenie uczniów, który popadł w kolizję z prawem szkolnym jeżeli uczeń na takowe poręczenia zasługuje.
    8. Uczniowie poprzez Samorząd Klasowy lub Samorząd Szkolny mają prawo do odwoływania się do Dyrektora szkoły od decyzji nauczyciela uczącego w danej klasie czy wychowawcy klasy o ile decyzja taka była niezgodna z funkcjonującym prawem szkolnym.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie