• Samorząd Uczniowski

    Zespołu Szkół Zawodowych
    im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku

     

    Przewodniczący

    Jakub Kamiński (4 TD)

    Sekretarz

    Bartosz Peciakowski (3 TDP)

    Skarbnik

    Aleksander Gomoła (2 TA)

     

    Opiekunowie

    Hanna Krzewińska

    Ida Petera

     

    Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    1. Samorząd uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
    2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu Uczniowskiego jest Samorząd Klasowy składający się z 3 osób: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
    3. Wszyscy członkowie Samorządów Klasowych tworzą Samorząd Szkolny.
    4. Zebranie plenarne Samorządów Klasowych wybiera spośród siebie Samorząd Szkolny, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz i przedstawiciele istniejących w szkole sekcji S. U.
    5. Wyborów Samorządowych Klasowych dokonuje się raz w roku szkolnym, kadencja Samorządu Szkolnego trwa 2 lata. W miarę potrzeb mogą być dokonywane wybory uzupełniające, w przypadku, gdy wybrani przedstawiciele Samorządu szkolnego nie wywiązują się z nałożonych na nich zadań, wybory mogą odbyć się przed upływem kadencji na wniosek co najmniej 5 Samorządów Klasowych lub Rady Pedagogicznej.
    6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrekcji szkoły opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
     • prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
     • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
     • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między nauką, a możliwością rozwijania i zaspakajanie własnych zainteresowań,
     • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem,
     • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
     • prawo do czynnego opracowywania wewnętrznych regulaminów szkolnych,
     • prawo do uczestniczenia w otwartych zebraniach Rady Pedagogicznej.
    7. Samorząd Uczniowski dbając o dobrze rozumiane interesy społeczności uczniowskiej i poszczególnych jej członków może udzielić poręczenie uczniów, który popadł w kolizję z prawem szkolnym jeżeli uczeń na takowe poręczenia zasługuje.
    8. Uczniowie poprzez Samorząd Klasowy lub Samorząd Szkolny mają prawo do odwoływania się do Dyrektora szkoły od decyzji nauczyciela uczącego w danej klasie czy wychowawcy klasy o ile decyzja taka była niezgodna z funkcjonującym prawem szkolnym.