• Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się 4 września o godzinie 9:00 (klasy 2–5 Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia) oraz 10:00 (klasy pierwsze Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia).

      W zależności od warunków atmosferycznych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu szkoły albo w sali gimnastycznej.

     • Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

     • ​​​​​​Ogólne informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów

       

      Od 1 stycznia 2005 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży.

      Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

      Każda gmina organizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na jej terenie niezależnie od miejsca nauki i miejsca zameldowania.

      Charakter pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

      • stypendium szkolne (ustawowe)
      • zasiłek szkolny(losowy)

      Stypendium szkolne (ustawowe) może otrzymać uczeń:

      1. zamieszkały na terenie miasta Płocka,
      2. uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
      3. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
       • bezrobocie,
       • niepełnosprawność,
       • ciężka lub długotrwała choroba,
       • wielodzietność,
       • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
       • alkoholizm lub narkomania
       • rodzina jest niepełna,
       • inne zdarzenie losowe.

      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł (zgodnie z w § 1 pkt 1 ppkt b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

      Zgodnie z art. 8 ust. 3–13 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

      Do dochodu nie wlicza się:

      • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
      • zasiłku celowego,
      • pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnym, przyznawanej na podstawie
      • przepisów o systemie oświaty,
      • wartości świadczeń w naturze,
      • świadczenia przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
      • kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
      • dochodu z użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
      • świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania do żłobka,
      • dodatku energetycznego, osłonowego, węglowego, elektrycznego, z tyt. wykorzystania niektórych
      • źródeł ciepła,
      • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

      Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł (miesięcznie).

      Formy udzielania stypendium szkolnego:

      • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
      • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
      • całkowite lub częściowe porycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
      • pieniężna, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

      Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

      Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.480 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów — 2.232 zł).

      Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się m.in. po przekroczeniu przez ucznia limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ustalonego przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września br.

      Zasiłek szkolny (losowy) może otrzymać uczeń (niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego):

      1. zamieszkały na terenie miasta Płocka,
      2. uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
      3. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

      Zasiłek szkolny zależy od przedstawionej sytuacji, nie może przekroczyć 620 zł i może być przyznany w formie:

      • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
      • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

      Definicja pojęcia „zdarzenia losowego”

      „Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu — kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą
      przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.

      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

      Wzory wniosków dostępne będą od 4 września br. w szkołach, zarządzie jednostek oświatowych ul. 3 maja 16, III piętro lub na stronie www.zjoplock.pl

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
    • (+48) 24 366‒99‒91
    • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7,
     09-400 Płock
     Poland
    • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
    • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
   • Logowanie