• Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku

    Podstawa prawna

    1. 1.
     Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357 ze zm.).
    2. 2.
     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843 ze zm.).
    3. 3.
     Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku

    Procedura postępowania

    Zwolnienia doraźne

    1. 1.
     W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na własną prośbę (pełnoletni) lub prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego (załącznik 1–2). Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
    2. 2.
     Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej. Uczeń ma obowiązek potwierdzić tam swoją obecność, wpisując się na odpowiednią listę (załącznik nr 7). Wówczas nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje skutek zwolnienia — „obecny zwolniony” („Z”). Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu na swoją (pełnoletni) lub rodziców (prawnych opiekunów) pisemną prośbę (załącznik 1–2). Wówczas nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje skutek zwolnienia jako „Dezaktywacja statusu obecności uczniów” („szara główka”), podając w opisie/powodzie nr decyzji zwolnienia.

    Zwolnienia długoterminowe

    1. 1.
     W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
    2. 2.
     Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
    3. 3.
     Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.
    4. 4.
     Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujący całego półrocza, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie wszystkich zaświadczeń.
    5. 5.
     Zwolnienie może dotyczyć pierwszego półrocza, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
    6. 6.
     O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni) lub samodzielnie pełnoletni uczeń. Rodzice lub uczeń składają podanie (załącznik nr 3–4) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie (oryginał).
    7. 7.
     Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
     1. 1)
      w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza lub całego roku szkolnego — do 30 września danego roku szkolnego,
     2. 2)
      w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza — do 30 dni (kalendarzowych) od jego rozpoczęcia;
     3. 3)
      W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) lub samodzielnie uczeń składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
    8. 8.
     Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
    9. 9.
     Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
    10. 10.
     Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania (załącznik 5). Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
    11. 11.
     W przypadku decyzji odmownej uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
    12. 12.
     O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
    13. 13.
     Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
    14. 14.
     W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
    15. 15.
     Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej. Uczeń ma obowiązek potwierdzić tam swoją obecność, wpisując się na odpowiednią listę (załącznik nr 7). Wówczas nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje skutek zwolnienia — „obecny zwolniony” („Z”).
    16. 16.
     W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie własnego pisemnego oświadczenia (uczeń pełnoletni) lub oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Wówczas nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje skutek zwolnienia jako „Dezaktywacja statusu obecności uczniów” („szara główka”), podając w opisie/powodzie nr decyzji zwolnienia.

    Zwolnienia z części ćwiczeń

    1. 1.
     Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
    2. 2.
     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania wymienionych w zaświadczeniu lekarskim ćwiczeń (załącznik nr 6).

    Postanowienia końcowe

    1. 1.
     Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
    2. 2.
     Dokumentacja dotycząca zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (podanie rodzica/pełnoletniego ucznia, oryginał zaświadczenia lekarskiego i decyzja dyrektora) przechowywana w sekretariacie szkoły razem z dokumentacją przebiegu nauczania.
    3. 3.
     Informacja dotycząca numeru decyzji zwolnienia i czasu jego trwania, zamieszczona jest w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej klasie.
    4. 4.
     Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas pierwszych zebrań w danym roku szkolnym, a uczniowie podczas lekcji przez nauczycieli wychowania fizycznego.
    5. 5.
     Załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły.

    Procedurę uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dnia 10 września 2018 r. z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie