• Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych
    Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

    na rok szkolny 2024/2025

     

    W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00

     

    CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

    TECHNIKUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

    1) Klasa I TAF

    (A) Technik elektryk — BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

    Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być nie tylko technikiem, ale również może w przyszłości zostać inżynierem, naukowcem lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie.

    (F) Technik programista — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Technik Programista to osoba, która dzięki odwadze w podejściu do komputerów i nauk ścisłych oraz znajomości języków programowania potrafi sprawić, aby komputery działały zgodnie z jego wolą. Technik Programista za pomocą specjalistycznych języków (takich jak: Python, C++, JavaScript, PHP. SQL) pisze, czyli tworzy, programy i aplikacje użytkowe, dzięki innym narzędziom (takim jak: HTML i CSS) tworzy ich stronę wizualną wygodną dla użytkownika oraz  nadzoruje proces ich wdrażania. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Technik  Programista jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy (i najlepiej opłacanych).

    2) Klasa IT DEG

    (D) Technik informatyk — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Informatyk zajmuje się nowymi technologiami. Do najważniejszych zadań informatyka należy: tworzenie oprogramowania i posługiwanie się specjalistycznym językiem służącym temu, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. 

    (E) Technik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

    To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. 

    (G) Technik automatyk

    Technik automatyk jest nowoczesnym i atrakcyjnym zawodem. Automatyka to dziedzina techniki i nauki, obecna w każdym aspekcie naszego życia. Znajduje zastosowanie w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy inteligentne domy, roboty, linie produkcyjne itp. Automatyk jest osobą, której przedmiotem zainteresowania są maszyny, a dokładnie — ich układy sterowania, za pomocą których są one wprawiane w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności. Automatycy zajmują się projektowaniem, montażem i uruchamianiem linii produkcyjnych, dbają również o to, aby działały one prawidłowo. Technik automatyk może pracować w różnych gałęziach przemysłu, motoryzacyjnym, elektromaszynowym, lotniczym, włókienniczym, spożywczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i instalacji automatyki, w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej.


    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

    Klasa 1 abc

    (a) Elektromechanik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

    Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Elektromechanik pojazdów samochodowych pracuje najczęściej indywidualnie, chociaż podczas wykonywania niektórych zadań kontaktować się może z współpracownikami czy przełożonymi. Do jego najbliższych współpracowników należy mechanik samochodowy oraz lakiernik czy blacharz. Elektromechanik samochodowy najczęściej pracuje w warsztacie samochodowym.

    (b) Mechanik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

    Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą aut, ale nie tylko. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów. Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich. Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

    (c) Elektryk — BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

    Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, ponieważ nie istnieją dziedziny, w których nie potrzebna byłaby energia elektryczna. Zawód elektryka, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu w zawodach elektrycznych.

    HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

    • Do końca lutego 2024 - Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    • od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 — Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Terminy
     w rekrutacji uzupełniającej
     od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00

    • od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00 — Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

    UWAGA!

    Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

    • 25 lipca 2024 r. do godz. 14:00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej - 12 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

    • szczegółowa informacja na temat postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie:

    https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

    ZASADY REKRUTACJI

    1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie (pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej) mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

    2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

    3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 2.

    4. O przyjęciu do wybranych przez kandydata klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    5. Jeżeli nie jest możliwe przyjęcie ucznia do klasy, którą wybrał w trakcie rekrutacji, Szkoła proponuje mu przyjęcie do klasy, którą podał w następnej kolejności lub do klasy o możliwie zbliżonym programie nauczania.

    6. Niedostarczenie w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie dokumentów wymaganych od kandydata lub zabranie wcześniej złożonych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do Szkoły.

    7. Szkoła uczestniczy w informatycznym systemie, wspomagającym proces rekrutacji.

    8. W procesie rekrutacji do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia ustala się następujący szczegółowy sposób punktowania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów).

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie