• Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych
    Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

    na rok szkolny 2022/2023

     

    PODSTAWA PRAWNA

     
    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) — rozdział 6;

    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania, postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

    3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.).

     

    CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

     

    TECHNIKUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

    1) Technik elektryk — I TA —BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

    Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być nie tylko technikiem, ale również może w przyszłości zostać inżynierem, naukowcem lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie.

    2) Technik mechanik — I TB

    Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. 

    3) Technik teleinformatyk — I TC — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Technik teleinformatyk jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach: monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, a także techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
    Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Zawód technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Technicy teleinformatycy znajdują zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

    4) Technik informatyk — I TD — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Informatyk zajmuje się nowymi technologiami. Do najważniejszych zadań informatyka należy: tworzenie oprogramowania i posługiwanie się specjalistycznym językiem służącym temu, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. 

    5) Technik pojazdów samochodowych — I TE  BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

    To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. 

    6) Technik programista  I TF  BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Technik Programista to osoba, która dzięki odwadze w podejściu do komputerów i nauk ścisłych oraz znajomości języków programowania potrafi sprawić, aby komputery działały zgodnie z jego wolą. Technik Programista za pomocą specjalistycznych języków (takich jak: Python, C++, JavaScript, PHP. SQL) pisze, czyli tworzy, programy i aplikacje użytkowe, dzięki innym narzędziom (takim jak: HTML i CSS) tworzy ich stronę wizualną wygodną dla użytkownika oraz  nadzoruje proces ich wdrażania. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Technik  Programista jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy (i najlepiej opłacanych).


    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

    1) Elektromechanik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Elektromechanik pojazdów samochodowych pracuje najczęściej indywidualnie, chociaż podczas wykonywania niektórych zadań kontaktować się może z współpracownikami czy przełożonymi. Do jego najbliższych współpracowników należy mechanik samochodowy oraz lakiernik czy blacharz. Elektromechanik samochodowy najczęściej pracuje w warsztacie samochodowym.

    2) Mechanik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą aut, ale nie tylko. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów. Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich. Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

    3) Elektryk — BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

    Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, ponieważ nie istnieją dziedziny, w których nie potrzebna byłaby energia elektryczna. Zawód elektryka, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu w zawodach elektrycznych.

     

    HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

    • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. — złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,

    • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

    • 20 lipca 2022 r. — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

    • od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. — wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,

    • od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

    • 28 lipca 2022r. — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    • szczegółowa informacja na temat postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie:

    https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

    ZASADY REKRUTACJI

    1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie (pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej) mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

    2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

    3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 2.

    4. O przyjęciu do wybranych przez kandydata klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    5. Jeżeli nie jest możliwe przyjęcie ucznia do klasy, którą wybrał w trakcie rekrutacji, Szkoła proponuje mu przyjęcie do klasy, którą podał w następnej kolejności lub do klasy o możliwie zbliżonym programie nauczania.

    6. Niedostarczenie w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie dokumentów wymaganych od kandydata lub zabranie wcześniej złożonych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do Szkoły.

    7. Szkoła uczestniczy w informatycznym systemie, wspomagającym proces rekrutacji.

    8. W procesie rekrutacji do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia ustala się następujący szczegółowy sposób punktowania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów).

     

    Tabela nr 1

    LP

    Kryterium

    Uzyskana ilość punktów

    Max. pkt.

    1.

    Egzamin ósmoklasisty

    Należy zsumować:

    wynik [%] z języka polskiego razy 0,3;

    wynik [%] z matematyki razy 0,3;

    wynik [%] z języka obcego nowożytnego razy 0,2;

    100

    2.

    Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej *

     

    za każdą ocenę:

    celującą - 18 pkt.

    bardzo dobrą - 17 pkt.

    Dobrą - 14 pkt.

    dostateczną - 8 pkt.

    dopuszczającą - 2 pkt.

    72

    3.

    Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

     

    (W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno

    szczególne

    osiągnięcie z

    takich samych zawodów wiedzy,

    artystycznych i

    sportowych, na tym samym

    szczeblu oraz z

    tego samego zakresu,

    przyznaje się jednorazowo punkty za

    najwyższe

    osiągnięcie tego

    ucznia w tych zawodach.)

    1) uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

    a) finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

    1. laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

    2. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

    2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

    1. finalisty konkursu z przedmiotu/ów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

    2. laureata turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

    3. finalisty turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

    3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

    1. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

    2. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

    1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

    2. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

    4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

    2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

    4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu/ów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artyst. – 7 pkt.

    5. tytułu laureata turnieju przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artyst. – 3 pkt.

    6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artyst. – 2 pkt.

    5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

    a) międzynarodowym – 4 pkt. b) krajowym – 3 pkt. c) wojewódzkim – 2 pkt. d) powiatowym – 1 pkt.

     

    18 **

    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

    7

    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

    3

    * - wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.

    ** - w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

    razem max.

    200

     

    1. Osobom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Tabelą nr 2.

    2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w Tabeli nr 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.


    Tabela nr 2

    nazwa przedmiotu:

     


    ilość punktów za ocenę z przedmiotu:

    maksymalna ilość punktów:

    celujący

    bardzo dobry

    dobry

    Dosta

    teczny

    dopuszczający

    język polski

    35

    30

    25

    15

    10

    35

    matematyka

    35

    30

    25

    15

    10

    35

    język obcy nowożytny

    30

    25

    20

    10

    5

    30

     

     

     

    Łączna maksymalna ilość punktów:

    100

     

    11. Kandydatów powracających z zagranicy przyjmuje się według odrębnych przepisów.