• Zasady uczęszczania i zwalniania uczniów z zajęć
    Religii i Wychowania do życia w rodzinie
    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku

     

    Obowiązują od roku szkolnego 2018/2019
     

    Religia

    Zgodnie z § 1. 1–2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

    „…na życzenie rodziców, organizuje się, w ramach planu zajęć szkolnych, naukę religii. Życzenie jest wyrażane formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.”

     

    Wychowanie do życia w rodzinie

    Zgodnie z § 4. pkt. 1–2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 395 ze zm.)

    „§ 4. Początek formularza
    Dół formularza

    1. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
    2. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.”
     
    • Załącznik nr 1 — wzór oświadczenia rodziców o uczęszczaniu na lekcje religii
    • Załącznik nr 2 — wzór oświadczenia pełnoletniego ucznia o uczęszczaniu na lekcje religii
    • Załącznik nr 3 — wzór oświadczenia rodziców o rezygnacji uczęszczania na lekcje religii
    • Załącznik nr 4 — wzór oświadczenia pełnoletniego ucznia o rezygnacji uczęszczania na lekcje religii
    • Załącznik nr 5 — wzór oświadczenia rodziców o rezygnacji uczęszczania na zajęcia z wdż
    • Załącznik nr 6 — wzór oświadczenia pełnoletniego ucznia o rezygnacji uczęszczania na zajęcia z wdż
     
    1. Pracownik administracji przekazuje druki nauczycielom religii i wdż celem właściwej organizacji ww. zajęć.
    2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w ww. zajęciach nauczyciel religii i wdż informuje o fakcie wychowawcę klasy.
    3. Zwrotne oświadczenia rodziców/pełnoletnich uczniów (z adnotacją daty wpływu) przechowywane są w sekretariacie szkoły.
  • Do pobrania

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie