• Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku w okresie epidemii COVID‑19

     

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID‑19.
    2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID‑19 na terenie Szkoły.
    3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomóc w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID‑19.

     

    II. ZASADY ORGANIZACYJNE I ZASADY BHP

    1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
    2. Przy wejściu głównym do szkoły umieszcza się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno‐epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
    3. W zajęciach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
    4. Po wejściu do szkoły oraz do sal lekcyjnych uczniowie zapoznają się z instrukcją użycia środka dezynfekującego i bezwzględnie dezynfekują ręce preparatami na bazie alkoholu.
    5. W sali, w której przebywają uczniowie, usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są czyszczone i dezynfekowane.
    6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    7. Zakazuje się przynoszenia z domu przedmiotów, które nie są bezwzględnie potrzebne podczas zajęć.
    8. Sale lekcyjne wietrzone są w czasie przerw, a także w razie potrzeby podczas zajęć.
    9. Uczniowie korzystają z szatni znajdujących się przy wejściach do szkoły: głównym (D2) oraz prowadzącym na teren warsztatów szkolnych (D3).
    10. Korzystanie z biblioteki, gabinetu pielęgniarki szkolnej, pracowni informatycznej, warsztatów szkolnych i bloku sportowego odbywa się według odrębnych regulaminów zawierających zasady bezpiecznego zachowania w czasie epidemii.
    11. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
    12. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
    13. Podczas zajęć realizowanych w blokach zalecane jest pozostanie w sali na czas przerwy oraz częste jej wietrzenie.
    14. Po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego, pomiar taki będzie wykonywany uczniowi w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Termometr po użyciu podlega dezynfekcji, w przypadku termometru innego niż bezdotykowy — każdorazowo po użyciu.
    15. Przy wejściu do budynku szkoły zorganizowana jest strefa do odkażania rąk z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby niebędące pracownikami Szkoły, a także informacja o konieczności stosowania maseczek ochronnych.
    16. Kontakt z rodzicami powinien odbywać się w formie e‑mail lub telefonicznej.
    17. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
    18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boisk szkolnych oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
    19. Zajęcia pozalekcyjne muszą odbywać się po zakończeniu zajęć obowiązkowych. Rekomenduje się realizację tych zajęć w małych grupach z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
    20. Podczas przerw w częściach wspólnych uczniowie i nauczyciele obowiązkowo zakrywają usta i nos.
    21. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    22. W przypadku niepokojących objawów chorobowych niezwłocznie należy powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
    23. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie (izolatka wyposażona w pakiet ochronny — maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, termometr) w celu odizolowania ucznia w przypadku przejawiania niepokojących objawów.
    24. W szkole dostępne są instrukcje wywieszane w pomieszczeniach sanitarnych oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk‐instrukcje: dezynfekcji rąk, zakładania‐zdejmowania maseczek, zakładania‐zdejmowania rękawiczek.
    25. Przeprowadzając dezynfekcję, należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
    26. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, jednorazowe rękawiczki.
    27. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach (m.in. stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno‐higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych‐poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich.

     

    III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID‑19

    1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
    2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno‐epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.
    3. Każdy pracownik, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce.
    4. Każdy pracownik, przystępując do prac dezynfekcyjnych, zobowiązany jest założyć rękawiczki.
    5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza przeznaczonego na odpady po dezynfekcji.
    6. Pracownicy szkoły są zobowiązani do używania maseczek w częściach wspólnych.
    7. Pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym (D1).
    8. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole — zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego.
    9. Nauczyciele prowadzący zajęcia:
     1. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii — w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
     2. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,
     3. realizują program zajęć, dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,
     4. zawiadamiają dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u ucznia.
    10. Personel obsługi:
     1. usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
     2. wietrzy sale, co najmniej raz na godzinę,
     3. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
     4. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez uczniów i pracowników — poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,
     5. dezynfekuje urządzenia sanitarne.
    11. Promuje się wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasady:
     1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
     2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce).
    12. Stosuje się środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz mycie i dezynfekcję rąk, w tym szczególnie:
     1. przed i po kontakcie z młodzieżą,
     2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
     3. po usunięciu środków ochrony osobistej.

     

    IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID‑19

    1. Stosują się do procedur obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID‑19.
    2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
    3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
    4. Posyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko‐bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
    5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły z domu niepotrzebnych przedmiotów.
    6. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz przestrzeni wspólnej szkoły gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
    7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
    8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
    9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
    10. Na terenie szkoły pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny.
    11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.

     

    V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

    1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
    2. Pracownicy szkoły powinni — w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej — pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
    3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
    4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno‐epidemiologiczną.
    5. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
    6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
    7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS‑CoV‑2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

     

    VI. LOKALIZACJA WEJŚĆ

    VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego zarządzenia w tym zakresie.
    2. Procedura obowiązuje do odwołania.
    3. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej.
    4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze, dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz obowiązujących przepisów prawa.