• Prezydium Rady Rodziców

    Zespołu Szkół Zawodowych
    im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku

     

    Przewodniczący

    Monika Dudkiewicz

    Wiceprzewodniczący

    Aneta Garlicka

    Sekretarz

    Bożena Smolińska

    Skarbnik

    Marek Łączny

     

    Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku

    Bank Pekao S. A., I Oddział w Płocku
    Nr konta bankowego: 44 1240 3174 1111 0011 0068 4895

    Na rachunek bankowy Rady Rodziców można dokonywać indywidualnych i zbiorowych wpłat.

    W tytule wpłaty należy podać:

    • imię i nazwisko dziecka,
    • klasę,
    • czego dotyczy wpłata (składka na Radę Rodziców, indywidualne darowizny itp.).
     

    Otrzymane środki finansowe, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, przeznaczone są na pomoc materialną (pośrednią i bezpośrednią) uczniom tj.: nagradzanie uczniów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych, za współzawodnictwo indywidualne i klasowe, za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wspieranie działań pozalekcyjnych organizowanych w szkole i przez szkołę, zakup pomocy dydaktycznych oraz finansowanie innych wydatków wspierających działania szkoły.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie