• ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

   Kończąc branżową szkołę I stopnia będziesz posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe, warto je podwyższyć i pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym może być kształcenie w branżowej szkole II stopnia.

   Nauka w niej trwa 2 lata i może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Obejmuje realizacje przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych; co uzupełnia wiedzę ogólną i podnosi wiedzę zawodową oraz umiejętności i kwalifikacje słuchacza, nabyte w trakcie nauki w branżowej szkole I stopnia, do poziomu technika.

   Osoba, która ukończy branżową szkołę II stopnia zdobędzie wykształcenie średnie branżowe. Ponadto może uzyskać dyplom zawodowy technika, po zdaniu egzaminu w danym zawodzie, a świadectwo dojrzałości po przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Uzyskanie świadectwa dojrzałości podobnie jak w przypadku absolwenta liceum ogólnokształcącego lub technikum pozwala ubiegać się o przyjęcie na studia.

   Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się:

   • absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie;
   • oraz do roku 2024, kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2012/2013.

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, wraz z wnioskiem, składa następujące dokumenty:

   • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej;
   • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole zawodowej (zakres takiego zawodu musi odpowiadać pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie);
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 2 fotografie (płyta CD ze zdjęciem).

    

   Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku
   zadanie miejsce realizacji
   Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 Zespół Szkół Technicznych
   w Płocku
   Prowadzenie kształcenia ogólnego Zespół Szkół Technicznych
   w Płocku
   Prowadzenie kształcenia zawodowego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Zespół Szkół Technicznych
   w Płocku
   Zespół Szkół Zawodowych
   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   logo Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   Wydanie świadectwa ukończenia branżowej szkoły II stopnia (warunkiem ukończenia szkoły jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych) Zespół Szkół Technicznych
   w Płocku

    

   Warunki kształcenia w poszczególnych zawodach:

   zawód
   [symbol cyfrowy zawodu]
   symbol kwalifikacji nazwa kwalifikacji podstawa programowa do kształcenia zawodowego miejsce realizacji kształcenia zawodowego dla danej kwalifikacji
   technik mechanik
   [311504]
   MEC.09 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ukończona jedna z kwalifikacji:
   • M.17, M.19, M.20;
   • MG.17, MG.19, MG.20;
   • MEC.03, MEC.05, MEC.08.
   Zespół Szkół Technicznych
   w Płocku
   technik elektryk
   [311303]
   ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ukończona jedna z kwalifikacji:
   • E.07, E.08;
   • EE.04, EE.05;
   • ELE.02.
   Zespół Szkół Zawodowych
   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   logo Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   technik pojazdów samochodowych
   [311513]
   MOT.06 Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych ukończona jedna z kwalifikacji:
   • M.12, M.18;
   • MG.12, MG.18;
   • MOT.02, MOT.05.
   Zespół Szkół Zawodowych
   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   logo Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

    

   Uwaga!!!


   Otwarcie Branżowej Szkoły II stopnia wymaga co najmniej 26 uczniów (słuchaczy).

   Otwarcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego wymaga co najmniej 20 uczniów (słuchaczy).

 • Dokumenty

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie