• Zawody Przyszłości II

     Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Płock pn.: „Zawody Przyszłości II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie Zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie Zawodowe uczniów. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku.

     Termin realizacji projektu: 01.06.2021 r.–30.09.2023 r.

     Głównym Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik informatyk i teleinformatyk oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły.

     Zajęcia/kursy opisane w § 3 regulaminu będą prowadzone bezpłatnie dla uczniów i nauczycieli, według ustalonego przez Realizatora harmonogramu zajęć. W przypadku zajęć kończących się przystąpieniem do egzaminu, w ramach projektu finansowany jest koszt pierwszego podejścia.

     W ramach projektu sfinansowane zostaną wyłącznie koszty uczestnictwa nauczyciela w danej formie wsparcia, określone przez organizatora kursu. Nie zostaną sfinansowane koszty pośrednie, takie jak np. dojazd, wyżywienie, nocleg itp.

     Wszystkie działania projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

     W ramach projektu obligatoryjne jest przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez personel projektu, wykonawców usług jak i samych uczestników.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie