• REKRUTACJA 2023/2024 — OFERTA EDUKACYJNA

     

    Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie to szkoła z tradycjami, a jej początki sięgają lat trzydziestych XX wieku. Naszym celem jest przede wszystkim dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów i kształcenie ich kompetencji zawodowych oraz społecznych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy i kwalifikacji, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań — uczestniczą w konkursach tematycznych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych. Są przygotowywani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, podjęcia pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej–Curie to szkoła, która nie tylko kultywuje tradycje, ale również idąc z duchem czasu i dokonując koniecznych transformacji, zawsze odnajduje się na rynku i pozostaje w czołówce szkół technicznych najchętniej wybieranych przez młodzież.

     

    NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

    • doświadczoną i przyjazną kadrę nauczycieli,
    • staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego,
    • funkcjonalny budynek warsztatów szkolnych z nowoczesnym wyposażeniem, dostosowany do nauki zawodu w branży elektrycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej i informatycznej,
    • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz uczestnictwa w praktykach zagranicznych w ramach projektów unijnych,
    • możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów i wiodących zakładach pracy,
    • możliwość ukończenia kursu prawa jazdy dla uczniów realizujących naukę zawodu w branży motoryzacyjnej,
    • udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz wykładach na uczelniach wyższych,
    • poszerzanie wiedzy poprzez udział w wycieczkach krajowych oraz zagranicznych,
    • aktywny udział w kulturalnym życiu miasta oraz w akcjach charytatywnych,
    • opiekę pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga i psychologa.
     
     

    OFERTA:

    W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi nabór na następujące kierunki:

    TECHNIKUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

     

    1) Technik elektryk — BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

    Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być nie tylko technikiem, ale również może w przyszłości zostać inżynierem, naukowcem lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie.

    2) Technik mechanik

    Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

    3) Technik teleinformatyk — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Technik teleinformatyk jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach: monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, a także techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

    Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Zawód technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Technicy teleinformatycy znajdują zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

    4) Technik informatyk — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Informatyk zajmuje się nowymi technologiami. Do najważniejszych zadań informatyka należy: tworzenie oprogramowania i posługiwanie się specjalistycznym językiem służącym temu, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

    5) Technik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

    To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

    6) Technik programista — BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

    Technik Programista to osoba, która dzięki odwadze w podejściu do komputerów i nauk ścisłych oraz znajomości języków programowania potrafi sprawić, aby komputery działały zgodnie z jego wolą. Technik Programista za pomocą specjalistycznych języków (takich jak: Python, C++, JavaScript, PHP. SQL) pisze, czyli tworzy, programy i aplikacje użytkowe, dzięki innym narzędziom (takim jak: HTML i CSS) tworzy ich stronę wizualną wygodną dla użytkownika oraz  nadzoruje proces ich wdrażania. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Technik  Programista jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy (i najlepiej opłacanych).

    7) Technik automatyk

    Technik automatyk jest nowoczesnym i atrakcyjnym zawodem. Automatyka to dziedzina techniki i nauki, obecna w każdym aspekcie naszego życia. Znajduje zastosowanie w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy inteligentne domy, roboty, linie produkcyjne itp. Automatyk jest osobą, której przedmiotem zainteresowania są maszyny, a dokładnie — ich układy sterowania, za pomocą których są one wprawiane w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności. Automatycy zajmują się projektowaniem, montażem i uruchamianiem linii produkcyjnych, dbają również o to, aby działały one prawidłowo. Technik automatyk może pracować w różnych gałęziach przemysłu, motoryzacyjnym, elektromaszynowym, lotniczym, włókienniczym, spożywczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i instalacji automatyki, w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej.

     

    We wszystkich klasach Technikum realizujemy matematykę w zakresie rozszerzonym.

     

    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

    1) Elektromechanik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

    Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Elektromechanik pojazdów samochodowych pracuje najczęściej indywidualnie, chociaż podczas wykonywania niektórych zadań kontaktować się może z współpracownikami czy przełożonymi. Do jego najbliższych współpracowników należy mechanik samochodowy oraz lakiernik czy blacharz. Elektromechanik samochodowy najczęściej pracuje w warsztacie samochodowym.

    2) Mechanik pojazdów samochodowych — BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

    Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą aut, ale nie tylko. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów. Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich. Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

    3) Elektryk — BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

    Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, ponieważ nie istnieją dziedziny, w których nie potrzebna byłaby energia elektryczna. Zawód elektryka, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu w zawodach elektrycznych.

    4) Automatyk

    Automatyk jest nowoczesnym i atrakcyjnym zawodem. Automatyka to dziedzina techniki i nauki, obecna w każdym aspekcie naszego życia. Znajduje zastosowanie w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy inteligentne domy, roboty, linie produkcyjne itp. Automatyk jest osobą, której przedmiotem zainteresowania są maszyny, a dokładnie — ich układy sterowania, za pomocą których są one wprawiane w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności. Automatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania układów automatyki przemysłowej, uruchamiania układów automatyki przemysłowej, obsługi układów automatyki przemysłowej.

    Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do klas I muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowania na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły, zgodnie z harmonogramem rekrutacji), a w przypadku technika pojazdów samochodowych oraz elektromechanika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych dodatkowo wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

    Do klas I technikum oraz szkoły branżowej we wszystkich zawodach będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

    Przedmioty punktowane:

    • język polski,
    • matematyka,
    • język obcy wybrany przez kandydata,
    • fizyka.
     

    Jeżeli liczba kandydatów do danej klasy (na dany zawód) będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego kierunku, połączymy go z innym lub zaproponujemy zmianę kierunku.

     

    ZAJĘCIA DODATKOWE:

    • ​Drużyna medyczna — naszej szkoły od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w „Mistrzostwach pierwszej pomocy”. Nasza szkoła w roku szkolnym 2005/2006 wywalczyła IV miejsce w kraju, wygrywając w powiecie i w województwie mazowieckim. W ramach pracy drużyny medycznej są prowadzone również szkolenia, na których można uzyskać certyfikat uznawany w krajach Unii Europejskiej.
    • Klub Europejski — propaguje wśród uczniów wiedzę na temat Europy i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
    • SKS — Szkolny Klub Sportowy prowadzi zajęcia w sekcjach: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna.
    • Koło motoryzacyjne — w naszej Szkole funkcjonuje już od 2002 roku. W ciągu tych lat, członkowie kola godnie reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w licznych konkursach motoryzacyjnych, zajmując w nich wysokie miejsca.
    • Koło informatyczne — daje możliwość rozwijania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową.
    • Koło historyczne — skierowane jest do uczniów zainteresowanych przeszłością kraju i regionu.
    • Koło innowacji technologicznych — umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań związanych innowacjami technologicznymi.
    • Szkolny Klub Wolontariatu — skierowany jest do wszystkich, którzy pragną bezinteresownie pomagać innym.
     
     

    DOSTĘPNE MIEJSCA:

    Nazwa

    Opis

    Liczba wolnych miejsc

    Próg punktów

    TECHNIKUM

    TECHNIK ELEKTRYK

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    45

    TECHNIK INFORMATYK

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    30

    TECHNIK TELEINFORMATYK

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    15

    TECHNIK MECHANIK

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    15

    TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    30

    TECHNIK PROGRAMISTA

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    30

    TECHNIK AUTOMATYK

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
    15

    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

    ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    7

    MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    8

    ELEKTRYK

    Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

    8

    AUTOMATYK Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
    Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
    7