• Wymagane dokumenty:

    • 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
    • kserokopia aktu urodzenia;
    • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
    • oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek (druk do pobrania w sekretariacie szkoły);
    • kopia i oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty;
    • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły);
    • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz kandydatów do technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych — druk do pobrania w sekretariacie szkoły);
    • dokumenty potwierdzające konieczność uwzględnienia w procesie rekrutacji dodatkowych kryteriów:
     • zaświadczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców bądź rodzeństwa kandydata,
     • oświadczenia o wielodzietności rodziny, samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie