• Zasady korzystania z platformy Microsoft Office 365
    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku


    § 1.

    1. 1.
     W szkole udostępnia się usługi pakietu Microsoft Office 365 Education (dalej Office 365) w wersji A1.
    2. 2.
     Nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymują konta służbowe Office 365 na odrębnych zasadach.
    3. 3.
     Konta Office 365 mogą być tworzone za zgodą dyrektora nauczycielom i uczniom oraz:
     1. 1)
      kierownikom stowarzyszeń i innych organizacji/podmiotów działających w szkole lub na rzecz szkoły,
     2. 2)
      radzie rodziców oraz innym organizacjom i agendom działającym w zakresie zadań statutowych szkoły,
     3. 3)
      na potrzeby realizacji zadań, wydarzeń, przedsięwzięć.
    4. 4.
     Użytkownik konta w usłudze Office 365, który nie jest pracownikiem szkoły, z chwilą rozpoczęcia korzystania z niego zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji o sobie przez szkołę w celu świadczenia usługi poczty elektronicznej i usług platformy Office 365.

    § 2.

    1. 1.
     Dostęp ucznia do konta Office 365 jest realizowany z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej w domenie szkola.elektrykplock.edu.pl
    2. 2.
     Konta uczniów są tworzone wg wzoru: <nazwisko>.<imię>@ szkola.elektrykplock.edu.pl
    3. 3.
     Konta pozostałych osób są tworzone wg wzoru: <imię>.<nazwisko>@ szkola.elektrykplock.edu.pl
    4. 4.
     Przy tworzeniu nazwy konta specyficzne dla języka polskiego litery zastępuje się ich odpowiednikami łacińskimi.
    5. 5.
     W przypadku, gdyby tworzona nazwa konta zgodnie z podanym wzorem już istniała w systemie przy tworzeniu kolejnej nazwy zostanie wykorzystane dodatkowo oznaczenie cyfrowe.

    § 3.

    1. 1.
     Dostęp do konta jest chroniony hasłem.
    2. 2.
     Hasła startowe uczniom przekazuje wychowawca klasy.
    3. 3.
     Hasło startowe powinno zostać zmienione przy pierwszym logowaniu do konta.
    4. 4.
     Hasło powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa wymagane przez Microsoft.
    5. 5.
     Z uwagi na bezpieczeństwo systemu Office 365 oraz danych użytkownika hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy niezwłocznie zmienić je na nowe.
    6. 6.
     W razie utraty możliwości logowania się do usług Office 365 należy bezzwłocznie powiadomić o tym szkolnego administratora Office 365.
    7. 7.
     Szkolny administrator Office 365 może umożliwić użytkownikom samodzielne odzyskiwanie hasła.
    8. 8.
     Szkolny administrator Office 365 może okresowo wymuszać zmianę hasła przez użytkowników.
    9. 9.
     Z konta może korzystać wyłącznie osoba, dla której konto zostało założone. Zabronione jest udostępnianie hasła dostępu do konta innym osobom.
    10. 10.
     Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem w usłudze Office 365.

    § 4.

    1. 1.
     Dostęp dla ucznia przyznawany jest na okres nie dłuższy niż okres nauki w szkole.
    2. 2.
     Dostęp dla pozostałych osób jest przyznawany na czas pracy lub pełnienia funkcji w szkole.
    3. 3.
     Po zakończeniu ważności uprawnień dostępowych konta są zawieszane na 30 dni, a następnie trwale usuwane.
    4. 4.
     W związku z usunięciem konta możliwe jest:
     1. 1)
      usunięcie całej zawartości konta,
     2. 2)
      zarchiwizowanie zawartości konta na potrzeby szkoły, a następnie usunięcie konta,
     3. 3)
      przeniesienie zawartości konta na innego użytkownika.

    § 5.

    1. 1.
     Dostęp do konta poczty elektronicznej jest możliwy za pomocą:
     1. 1)
      przeglądarki internetowej,
     2. 2)
      programów i aplikacji do obsługi poczty elektronicznej.
    2. 2.
     Adres strony internetowej z dostępem do poczty elektronicznej: http://outlook.office.com
    3. 3.
     Dostęp do wszystkich usług Office 365 (w tym poczty) możliwy jest przez przeglądarkę pod adresem: http://office.com
    4. 4.
     Korzystając z kont Office 365 na urządzeniach niebędących własnością szkoły, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie dostępu do konta i jego zawartości przez osoby nieuprawnione.

    § 6.

    1. 1.
     Konto w usłudze Office 365 może być wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów między innymi w celu:
     1. 1)
      realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki i innych przedmiotów,
     2. 2)
      realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) indywidualnych i grupowych,
     3. 3)
      zakładania kont i logowania w serwisach edukacyjnych,
     4. 4)
      korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno‐komunikacyjnych,
     5. 5)
      komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły.
    2. 2.
     Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
     1. 1)
      działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku),
     2. 2)
      nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu),
     3. 3)
      nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików,
     4. 4)
      nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
    3. 3.
     Niedozwolone jest wykorzystywanie konta w sposób godzący w dobre imię szkoły.
    4. 4.
     Użytkownik konta ma obowiązek przestrzegać niniejszy Regulamin i podporządkowywać się zaleceniom administratora.
    5. 5.
     Działania użytkownika niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego spowodują konsekwencje przewidziane Statutem szkoły.
    6. 6.
     Użytkownik ma prawo korzystać w pełnym zakresie jego funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
    7. 7.
     Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki ostrożności zapobiegające wprowadzeniu wirusów lub innego złośliwego oprogramowania do systemu Office 365.
    8. 8.
     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zawartość listów i wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Office 365 oraz plików tworzonych, przechowywanych i udostępnianych za pośrednictwem platformy Office 365.
    9. 9.
     Użytkownik samodzielnie archiwizuje pocztę i inne dokumenty.
    10. 10.
     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utraconą pocztę i dokumenty gromadzone w usługach Office 365.

    § 7.

    1. 1.
     Szkoła ma prawo zablokowania konta w przypadkach jego wykorzystania w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami.
    2. 2.
     Konto użytkownika może być odblokowane po usunięciu przyczyny jego zablokowania.

    § 8.

    1. 1.
     Szczegółowy opis obsługi Office 365 przez użytkownika jest dostępny na stronie internetowej firmy Microsoft.
    2. 2.
     Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności pakietu Office 365.
    3. 3.
     Szkoła zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania usług dostępnych w Office 365. Usługi mogą również zostać włączone lub wyłączone przez Microsoft. W związku z tym szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu niedostępności danej usługi.
    4. 4.
     Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Office 365 oraz udziela możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą kont pocztowych.
    5. 5.
     Treść korespondencji wraz z załącznikami wysyłanej ze skrzynki pocztowej oraz dokumenty tworzone, przechowywane i udostępniane za pomocą Office 365 są udostępniane do wglądu dyrekcji Szkoły. Takie rozwiązanie umożliwi sprawdzanie postępów ucznia, dokumentowanie realizacji zadań jednostki, monitorowanie i koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.
    6. 6.
     Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa szkoły zastrzega się prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez nauczycieli i uczniów kont w usłudze Office 365. Sprawdzanie zawartości wiadomości oraz usług użytkowników kont następuje wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły.
    7. 7.
     Szkoła ma prawo kontroli przestrzegania przez użytkownika zasad korzystania z usług Office 365.
    8. 8.
     Problemy techniczne związane z użytkowaniem konta powinny być zgłaszane szkolnemu administratorowi Office 365.
    9. 9.
     Próby wyłudzenia danych poprzez konto poczty elektronicznej lub nieuprawnionego dostępu do niego powinny być zgłaszane szkolnemu administratorowi Office 365.
    10. 10.
     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
     1. 1)
      utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu oraz innymi niezależnymi okolicznościami,
     2. 2)
      skutki udostępnienia przez użytkownika hasła dostępu do konta osobom trzecim,
     3. 3)
      przerwy w funkcjonowaniu systemu Office 365 z przyczyn technicznych związanych w szczególności z konserwacją lub wymianą sprzętu oraz z innych przyczyn niezależnych od szkoły,
     4. 4)
      sposób wykorzystywania konta pocztowego przez użytkownika oraz szkody, jakie poniósł w konsekwencji nieprawidłowego zapisu lub nieprawidłowego odczytu wiadomości,
     5. 5)
      szkody związane z użytkowaniem konta,
     6. 6)
      treści przesyłane w systemie poczty elektronicznej.
    11. 11.
     Szkoła zastrzega sobie prawo do awaryjnego wyłączenia systemu bez uprzedniego powiadomienia użytkownika o tym fakcie.
    12. 12.
     O poziomie uprawnień użytkownika Office 365 decyduje Dyrektor Szkoły.
    13. 13.
     Zaleca się szyfrowanie i zabezpieczanie hasłem dostępu do załączników zawierających dane osobowe lub inne informacje stanowiące informację prawnie chronioną.

    § 9.

    1. 1.
     W celu usprawnienia wymiany informacji, mogą być tworzone grupy użytkowników (np. klasowe). Grupy zakłada, modyfikuje i usuwa wyłącznie Dyrektor lub szkolny administrator Office 365.
    2. 2.
     Użytkownicy mogą prowadzić dyskusje przez pocztę elektroniczną i udostępniać dokumenty, kalendarze, strony oraz foldery innym członkom grupy.
    3. 3.
     Każda grupa powiązana jest z adresem poczty elektronicznej przypisanym do danej grupy.
    4. 4.
     Wiadomość wysłana na adres grupy zostaje automatyczne dostarczona do wszystkich użytkowników przypisanych do danej grupy.
    5. 5.
     Wykaz grup może być podawany do wiadomości użytkowników.
    6. 6.
     Na potrzeby udostępnienia jednej skrzynki poczty elektronicznej kilku osobom tworzone są „skrzynki pocztowe udostępnione”, które mogą być współużytkowane przez wiele osób.

    § 10.

    1. 1.
     Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U. UE. L. 2016.119.1) —„zwanej dalej: RODO” oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).
    2. 2.
     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Usługi jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Skłodowskiej‐Curie.
    3. 3.
     Odbiorcą danych dziecka jest firma Microsoft.
    4. 4.
     Dane powierzone w ramach utrzymania Usługi to nazwisko, imię oraz nazwa oddziału klasowego. Dane są przetwarzane w celu realizacji przez Szkołę usługi Office 365 dla Edukacji — licencja A1. Usługa będzie wykorzystywana do kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji związanych z działalnością statutową szkoły, szczególnie w okresie prowadzenia nauczania zdalnego.
    5. 5.
     W związku z przetwarzaniem Użytkownikowi przysługuje prawo:
     1. 1)
      dostępu do swoich danych osobowych,
     2. 2)
      do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, szczególnie po zakończeniu nauczania zdalnego,
     3. 3)
      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — jeżeli dotyczy,

    § 11.

    1. 1.
     Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania usługi można zgłaszać poprzez dziennik elektroniczny do dyrekcji szkoły.
    2. 2.
     W przypadku reklamacji Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.
    3. 3.
     Kwestie sporne nieobjęte przepisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
    4. 4.
     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7,
    09-400 Płock
    Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie