• Deklaracja dostępności

    Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej elektrykplock.edu.pl.

    Data publikacji strony internetowej: .

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

    Stan dostępności cyfrowej

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niedostępne elementy i treści

    • nagrania wideo nie zapewniają alternatywy tekstowej, ani audiodeskrypcji;
    • wielkość napisów na drugim poziomie głównego menu nie ulega powiększeniu przy korzystaniu z przycisków dostępnych na stronie;
    • niektóre informacje zamieszczone w postaci załączników nie są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania.

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: .

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt; sekretariat@elektrykplock.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (24) 366-99-91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

    Do budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku prowadzi 7 wejść.

    Wejścia ogólnodostępne:

    1. główne (segment B): do wejścia prowadzi schodek, drzwi otwierane ręcznie, brak podjazdów dla niepełnosprawnych;
    2. od strony szatni (segment A): do wejścia prowadzi schodek, drzwi otwierane ręcznie, przy wejściu od strony szatni znajduje się wideodomofon, brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych;
    3. od strony warsztatów szkolnych (segment E): nie ma schodka, drzwi otwierane ręcznie.

    Pozostałe wejścia do szkoły nie są ogólnodostępne, mają charakter ewakuacyjny, nie mają schodków, są otwierane ręcznie w zależności od potrzeb.

    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

    Część budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku (segmenty: B, C, D, E) jest parterowa, część budynku (segment A) jest dwupiętrowa i nie posiada windy, występują jedynie schody. Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku ani na terenie szkoły nie ma pochylni ani platform. Szkoła nie posiada miejsca gdzie udzielana jest informacja głosowa ani pętli indukcyjnych.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

    Do budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku ma prawo wejść osoba z psem asystującym.

    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    W Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie