• Politechnika Warszawska Filia w Płocku

    Logo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

    W dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 11 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego — Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku reprezentowanym przez mgr Annę Piekarską — Dyrektora Szkoły.

    Nad tekstem porozumienia pracował ze strony Szkoły zespół powołany przez Dyrektora w składzie: mgr Anna Piekarska, mgr Małgorzata Malicka i dr Dariusz Szadkowski.

    Celem głównym porozumienia jest popularyzowanie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez udział przedstawicieli Stron w ważnych wydarzeniach Politechniki/Szkoły oraz promowanie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku.

    W ramach porozumienia Politechnika ułatwi nauczycielom i uczniom Szkoły korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych. W ramach współpracy przewiduje się między innymi możliwość: korzystania z laboratoriów dydaktycznych Politechniki, korzystania z organizowanych przez Politechnikę konferencji i warsztatów naukowych, organizowania wspólnych wykładów i szkoleń dla uczniów i studentów w siedzibie Politechniki i Szkoły, udziału uczniów w pracach studenckich kół naukowych działających w Politechnice.

    Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za dbałość o należytą realizację porozumienia: ze strony Politechniki dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW, ze strony Szkoły — dr Dariusz Szadkowski.

    Porozumienie zostało zawarte na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia.