• Energa Operator S.A.

    Logo Energa Operator

    W dniu 21 grudnia 2017 r. w Gmachu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku została uroczyście podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Energa‐Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Płocku. Porozumienie z strony Energa–Operator SA podpisali: Prezes Zarządu Piotr Dorawa i Prokurent Romualda Gałęzewska, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych Dyrektor — dr inż. Paweł Witkowski.

    Celem głównym umowy o współpracy jest przekonanie o potrzebie wspólnego działania Szkoły i Energa‐Operator SA na rzecz promowania edukacji w dziedzinie energetyki, elektryki. Obie strony dostrzegają konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów Szkoły do podjęcia pracy zawodowej.

    Energa‐Operator SA zobowiązał się min. do fundowania nagród rzeczowych dla uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych oraz do ufundowania stypendiów dla uczniów klas patronackich, którzy w poprzednim semestrze nauki uzyskali najwyższą średnią ocen.

    Energa‐Operator SA zobowiązuje się do ufundowania nagród rzeczowych o wartości do 400zł brutto dla czterech uczniów z klas patronackich, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli z przedmiotów zawodowych najlepsze wyniki. Ufunduje też stypendia przyznawane dwa razy w roku i wypłacane przez pięć miesięcy uczniom klas patronackich drugich, trzecich i czwartych, którzy w poprzednim semestrze uzyskali najwyższą średnią ocen. Stypendia otrzyma grupa od trzech do dziesięciu osób. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi od 300 do 400zł brutto.

    Ponadto Energa‐Operator SA zobowiązał się do współfinansowania wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno‐warsztatowych w pracowniach Szkoły.

    Natomiast Szkoła zapewni Energa‐Operator SA min. kolportowaniem materiałów Spółki wśród uczniów i rodziców, a także podczas wydarzeń organizowanych przez Szkołę.

    Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., została zawarta do 30 czerwca 2019 r., z możliwością przedłużenia.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7,
    09-400 Płock
    Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie