• Baner zawierający od lewej logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

     RAPORT Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
     „Szkoła Nowoczesnych Technologii”
     Wyjazd III — 16.04.2022 r.–30.04.2022 r. — Sewilla Hiszpania 
     „KONSTRUKCJA POJAZDU E- BUGGY”

      

     Dnia 14 lutego 2022 r. roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku odbyła się rekrutacja na wyjazd trzeci do projektu „Szkoła Nowoczesnych Technologii” realizowanego z programu PO WER. W rekrutacji wzięło udział razem 71 uczniów z klas drugich i trzecich technikum w zawodzie: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych oraz uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły 1 ego stopnia w zawodzie mechanik i elektromechanik.

     Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektor szkoły pana Pawła Witkowskiego dokonała w dniu 14 lutego 2022r. wyboru 20 uczestników stażu według kryteriów zamieszczonych w Regulaminie Rekrutacji . Za kryterium wyboru zostały wzięte pod uwagę wyniki w nauce i zachowanie ze stycznia 2022 r. ( klasyfikacja semestralna 2021/2022r ).

     System oceniania w szkole to skala 1–6. Ocena celująca — 6 pkt., bardzo dobra — 5 pkt., dobra — 4 pkt., dostateczna — 3 pkt., dopuszczająca — 2 pkt., niedostateczna — 1 pkt.

     W rekrutacji do wyjazdu na staż wzięto pod uwagę następujące przedmioty:

     • średnia ocen z języka angielskiego i angielskiego zawodowego  max. 6 pkt.,

     • średnia ocen z przedmiotów zawodowych razy dwa  max. 12 pkt.,

     • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących  max. 6 pkt.,

     • ocena z zachowania - max. 6 pkt. (wzorowe  6 pkt., bardzo dobre  5 pkt., dobre  4 pkt., poprawne  3 pkt.)

     Ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania uniemożliwiła wzięcie udziału w projekcie. W sumie można było uzyskać 30 punkty. Uczniowie, którzy brali udział w poprzednim projekcie z programu POWER nie byli brani pod uwagę.

     Potencjalni kandydaci na wyjazd i złożyli wypełnione formularze zgłoszeniowe do zastępcy koordynatora projektu pani Katarzyny Siemieniako. Wychowawcy klas wypełnili tabele rekrutacyjne z ocenami przeliczonymi na punkty i złożyli je do koordynatora projektu pani Małgorzaty Jeziorskiej Osoby z największą liczbą punktów z poszczególnych klas zostały zakwalifikowane do wyjazdu na staż zagraniczny według następującej proporcji miejsc na klasę:

     • klasa 2 TE ( technik pojazdów samochodowych) – 4 uczniów

     • klasa 3 TEP ( technik pojazdów samochodowych) – 4 uczniów

     • klasa 3 TEG ( technik pojazdów samochodowych) – 4 uczniów

     • klasa 2 TB ( technik mechanik) – 2 uczniów

     • klasa 3 TBP ( technik mechanik) – 2 uczniów

     • klasa 3 TBG ( technik mechanik) – 2 uczniów

     • klasa 3 abcP ( mechanik i elektromechanik) – 1 uczeń

     • klasa 3 abcG ( mechanik i elektromechanik) – 1 uczeń

     Powstała lista rankingowa oraz lista osób zakwalifikowanych na staż wraz z listą. Uczniowie rezerwowi mieli największą liczbę punktów z uczniów niezakwalifikowanych na mobilność z każdej klasy.

     Każdy uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie tygodnia od opublikowania wyników. Odwołanie można składać do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

      

     Komisja Rekrutacyjna w składzie:

     Paweł Witkowski Dyrektor szkoły Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

     Małgorzata Jeziorska Koordynator projektu

     Katarzyna Siemieniako Zastępca koordynatora projektu/nauczyciel języka angielskiego

     Wychowawcy klas:

     2 TE Agnieszka Kuligowska

     2 TB Mariusz Stępniewski

     3 TEG Marek Witek

     3 TEP Aleksandra Zagroba

     3 TBP Krzysztof Nejman

     3 TBG Artur Kapela

     3 abcP Stanisław Łyziński

     3 abcG Jolanta Kasprzak

      

     WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
     Szkoła Nowoczesnych Technologii
     Wyjazd III — 16.04.2022 r.–30.04.2022 r. — Sewilla Hiszpania

     „KONSTRUKCJA POJAZDU E-BUGGY”

      

     1. Licnerski Michał 2 TE

     2. Wójcik Kacper 2 TE

     3. Romejko Paweł 2 TE

     4. Sobiecki Michał 2 TE

     5. Kędra Mateusz 3 TEP

     6. Kamiński Jakub 3 TEP

     7. Krajewski Adam 3 TEP

     8. Sumiński Szymon 3 TEP

     9. Dawid Kolasiński 3 TEG

     10. Łukasz Murawski 3 TEG

     11. Bartosz Korzeniewski 3 TEG

     12. Bogusław Waćkowski 3 TEG

     13. Szymon Kęsy 2 TB

     14. Filip Dzwonkowski 2 TB

     15. Piotr Cebulski 3 TBG

     16. Klonowski Damian 3 TBG

     17. Kamil Gorczyca 3 TBP

     18. Trojanowski Paweł 3 TBP

     19. Kacper Ziółkowski 3 abcG

     20. Mateusz Krzemiński 3 abcP