• Baner zawierający od lewej logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

     RAPORT Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

     „Szkoła Nowoczesnych Technologii”

     Wyjazd II — 26.03.2022 r.–09.04.2022 r. — Malaga Hiszpania

     „RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA — PROGRAMISTA IT”

      

     Dnia 2 lutego 2022 r. roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku odbyła się rekrutacja na wyjazd pierwszy do projektu „Szkoła Nowoczesnych Technologii” realizowanego z programu PO WER. W rekrutacji wzięło udział razem 91 uczniów z klas drugich i trzecich technikum w zawodzie: technik informatyk i technik teleinformatyk.

     Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektor szkoły pana Pawła Witkowskiego dokonała wyboru 21 uczestników stażu według kryteriów zamieszczonych w Regulaminie Rekrutacji. Za kryterium wyboru zostały wzięte pod uwagę wyniki w nauce i zachowanie ze stycznia 2022 r. (klasyfikacja semestralna 2021/2022r).

     System oceniania w szkole to skala 1–6. Ocena celująca — 6 pkt., bardzo dobra — 5 pkt., dobra — 4 pkt., dostateczna — 3 pkt., dopuszczająca — 2 pkt., niedostateczna — 1pkt.

     W rekrutacji do wyjazdu na staż wzięto pod uwagę następujące przedmioty:

     • średnia ocen z języka angielskiego i angielskiego zawodowego  max. 6 pkt.,

     • średnia ocen z przedmiotów zawodowych razy dwa  max. 12 pkt.,

     • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących  max. 6 pkt.,

     • ocena z zachowania — max. 6 pkt. (wzorowe — 6 pkt., bardzo dobre — 5 pkt., dobre — 4 pkt., poprawne — 3 pkt.)

     Ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania uniemożliwiła wzięcie udziału w projekcie. W sumie można było uzyskać 30 punkty. Uczniowie, którzy brali udział w poprzednim projekcie z programu POWER nie byli brani pod uwagę.

     Potencjalni kandydaci na wyjazd złożyli wypełnione formularze zgłoszeniowe do zastępcy koordynatora projektu pani Katarzyny Siemieniako. Wychowawcy klas wypełnili tabele rekrutacyjne z ocenami przeliczonymi na punkty i złożyli je do koordynatora projektu pani Małgorzaty Jeziorskiej. Osoby z największą liczbą punktów zostały zakwalifikowane do wyjazdu na staż zagraniczny. Z uczniów w zawodzie teleinformatyk wybrano 7 teleinformatyków z najwyższą liczbą punktów bez względu na klasę. Z informatyków natomiast klasa 3TDG jest klasą z rozszerzoną informatyką a klasa 3TDP nie ma informatyki rozszerzonej, dlatego wybrano po równo po 5 osób mimo, że wyniki w 3TDG były gorsze. Z klasy drugiej wybrano 4 osoby. Informatyków ogółem wyjedzie więcej, bo jest ich o połowę więcej w klasach uwzględnionych w rekrutacji.

     Każdy uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie tygodnia od opublikowania wyników. Odwołanie można składać do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

      

      

     WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

     „Szkoła Nowoczesnych Technologii”
     Wyjazd II — 26.03.2022 r.–09.04.2022 r. — Malaga  Hiszpania 
     „Wirtualna Rzeczywistość”

      
     1. Joachim Karaczewski II TF

     2. Piotr Jaworski III TFG

     3. Bartłomiej Ruszkowski III TFG

     4. Jakub Kosieliński III TFG

     5. Marcin Pampuch III TFG

     6. Bartosz Tchorek III TFP

     7. Bartosz Jaskólski III TFP

     8. Roland Sobczak III TDP

     9. Hubert Pawlak III TDP

     10. Jakub Supiński III TDP

     11. Mateusz Niski III TDP

     12. Bartosz Peciakowski III TDP

     13. Patryk Ciszek III TDG

     14. Maciej Rudzki III TDG

     15. Kacper Krawczyk III TDG

     16. Krzysztof Wierzchowski III TDG

     17. Filip Wiśniewski III TDG

     18. Konrad Zatorski II TD

     19. Jakub Czerniakowski II TD

     20. Hubert Bazanowicz II TD

     21. Eryk Cholewiński II TD