• RAPORT Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO  PROJEKTU
     „Szkoła Nowoczesnych Technologii”


     Wyjazd IV — 19.06.2022 r.–03.07.2022 r. — Sewilla Hiszpania
     „KONSTRUOWANIE I PROGRAMOWANIE DRONÓW”

      

     Dnia 9 maja 2022 r. roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku odbyła się rekrutacja na wyjazd czwarty do projektu „Szkoła Nowoczesnych Technologii” realizowanego z programu PO WER. W rekrutacji wzięło udział razem 62 chętnych uczniów z klas drugich i trzecich technikum w zawodzie: technik elektryk oraz uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły 1-ego stopnia w zawodzie elektryk. Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektor szkoły pana Pawła Witkowskiego dokonała w dniu 9 maja 2022 r. wyboru 18 uczestników stażu według kryteriów zamieszczonych w Regulaminie Rekrutacji. Za kryterium wyboru zostały wzięte pod uwagę wyniki w nauce i zachowanie ze stycznia 2022 r. (klasyfikacja semestralna 2021/2022 r.).

     System oceniania w szkole to skala 1–6. Ocena celująca — 6 pkt., bardzo dobra — 5 pkt., dobra — 4 pkt., dostateczna — 3 pkt., dopuszczająca — 2 pkt., niedostateczna — 1pkt.

     W rekrutacji do wyjazdu na staż wzięto pod uwagę następujące przedmioty:

     • średnia ocen z języka angielskiego i angielskiego zawodowego  max. 6 pkt.,

     • średnia ocen z przedmiotów zawodowych razy dwa  max. 12 pkt.,

     • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących  max. 6 pkt.,

     • ocena z zachowania  max. 6 pkt. (wzorowe  6 pkt., bardzo dobre  5 pkt., dobre  4 pkt., poprawne  3 pkt.)

     Ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania uniemożliwiła wzięcie udziału w projekcie. W sumie można było uzyskać 30 punktów. Uczniowie, którzy brali udział w poprzednich wyjazdach z programu POWER nie byli brani pod uwagę.

     Potencjalni kandydaci na wyjazd złożyli wypełnione formularze zgłoszeniowe do zastępcy koordynatora projektu pani Katarzyny Siemieniako. Wychowawcy klas wypełnili tabele rekrutacyjne z ocenami przeliczonymi na punkty i złożyli je do koordynatora projektu pani Małgorzaty Jeziorskiej (załącznik 1). Osoby z największą liczbą punktów z poszczególnych klas zostały zakwalifikowane do wyjazdu na staż zagraniczny według następującej proporcji miejsc na klasę:

     • klasa 2TA (technik elektryk)  5 uczniów

     • klasa 3TAP (technik elektryk)  7 uczniów

     • klasa 3TAG (technik elektryk)  3 uczniów

     • klasa 2TBCF (technik elektryk)  1 uczeń

     • klasa 3abcP i 3abcG (elektryk)  2 najlepszych bez względu na klasę.

     Z klasy 3TAG zostało zakwalifikowanych tylko 3 uczniów, ponieważ, klasa ta była już na stażu w Hiszpanii podczas wyjazdu I w październiku 2021 roku.

     Powstała lista rankingowa oraz lista osób zakwalifikowanych na staż wraz z listą rezerwową. Uczniowie rezerwowi mieli największą liczbę punktów z uczniów niezakwalifikowanych na mobilność z każdej klasy.

     Każdy uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie tygodnia od opublikowania wyników. Odwołanie można składać do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

      

     Komisja Rekrutacyjna w składzie:

     Paweł Witkowski Dyrektor szkoły - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

     Małgorzata Jeziorska -Koordynator projektu

     Katarzyna Siemieniako - Zastępca koordynatora projektu

      

     Wychowawcy klas :

     2 TA – Damian Lewandowski

     2 TBCF Mariusz Stępniewski

     3 TAG – Ewa Paczkowska

     3 TAP- Ewa Twarda Wojda

     3abcP – Stanisław Łyziński

     3abcG – Jolanta Kasprzak

      

      

      

     WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
     „Szkoła Nowoczesnych Technologii”


     Wyjazd IV — 19.06.2022 r.–03.07.2022 r. — Sewilla  Hiszpania
     „Konstruowanie i programowanie dronów”     1. Nowicki Kuba IIITAG
     2. Żołnowski Szymon IIITAG
     3. Biernacki Patryk IIITAG
     4. Garlicki Łukasz IIITAP
     5. Chiszberg Patryk IIITAP
     6. Wojda Dominik IIITAP
     7. Daniszewski Szymon IIITAP
     8. Golatowski Szymon IIITAP
     9. Bielski Kajetan IIITAP
     10. Jakubowski Kacper IIITAP
     11. Graf Patryk 3abcP
     12. Arszyński Adam 3abcP
     13. Łukiański Filip IITA 
     14. Gomoła Aleksander IITA
     15. Majchrzak Paweł IITA
     16. Klimczewski Szymon IITA
     17. Linowski Jakub IITA
     18. Żebrowski Krzysztof  II TBCF


     Lista rezerwowa

     Ciuraj Igor — 3abcG

     Żmijewski Igor — 2BCF

     Jaworski Bartosz — 2TA

     Pielaszewski Wiktor — 3TAG

     Załęcki ŁuKasz — 3TAP