• Komunikacja Miejska sp. z o.o. w Płocku

    Logo Komunikacji Miejskiej w Płocku

    Dnia 1 marca 2018 roku została zawarta umowa między naszą Szkołą a firmą Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Umowa ta zapoczątkowuje długofalową współpracę mającą na celu profesjonalne przygotowanie praktyczne uczniów Szkoły do wykonywania zawodu. Patronatem zostaną corocznie objęte klasy technika pojazdów samochodowych, szkoły branżowej I stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie będą odbywali praktyki na terenie Spółki. Ocena praktyk wydana przez Spółkę będzie podstawą do zaliczenia praktyki w Szkole.

    Na mocy umowy Szkoła nadaje Spółce tytuł Partnera Dydaktycznego.